Wrocław, Boże Narodzenie 2013 r.

image002Do Betlejem nie jest daleko…
Ono jest na odległość dłoni otwartej…
na odległość otwartych drzwi…
Betlejem jest blisko…
Każdego dnia możesz tu dojść…

 Niech radosne Święta upamiętniające Narodzenie Pana, sprowokują nas do odkrywania Betlejem w sobie i na wyciągnięcie dłoni, niech nas przynaglą do wyruszenia w drogę, by odnaleźć Tego, który nieustannie rodzi się w drugim człowieku. Niech te Święta ośmielą nas do bycia blisko życia nowego, zagrożonego, będącego w potrzebie oraz do bycia blisko Dawcy wszelkiego życia i jego świętości, do bycia blisko Boga – Daru nad darami

Łącząc się w serdecznej modlitwie u stóp żłóbka
i przełamując biały kruchy opłatek
s. Dorota i s. Ewa
wraz z siostrami boromeuszkami, współpracownikami i wolontariuszami
Fundacji Evangelium Vitae

Umiłowani,

Kończący się właśnie rok zapisał się, jako niezwykle bogaty w przeróżne wydarzenia nie tylko w życiu naszej Fundacji Evangelium Vitae. W świecie, ale też i w naszej Ojczyźnie można było zaobserwować zmasowane ataki na Kościół, rodzinę, życie i jego obrońców. Ale można też było dostrzec, że te napaści obudziły większą świadomość przynależności do Chrystusa i Kościoła dużej grupy – może dotychczas letnich i obojętnych – wyznawców Jezusa. Pozwoliły zewrzeć szyki we wspólnej walce w obronie najwyższych wartości. Dziś, gdy życie ludzkie i rodzina są tak bardzo zagrożone, nasza Fundacja ze swoją działalnością znalazła się w samym epicentrum tych zmagań, a Wy wszyscy, wspierający nas na tyle różnych sposobów, staliście się realizatorami papieskiego testamentu, zawartego w słowach encykliki Evangelium Vitae: „szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu!” (EV 5).

Niech więc Święta Narodzenia Pana, Święta Celebrowanego Życia, staną się okazją, by jak najserdeczniej podziękować wszystkim, którzy w działania na rzecz życia się włą­czyli: Kapłanom za życzliwość i otwarcie drzwi swych parafii, Współ­pra­cow­ni­kom i Wolontariuszom za wyobraźnię miłosierdzia i zaangażowanie, Darczyńcom za hojność serc i umiejętność dzielenia się, Współsiostrom za pomoc w każdej sytu­acji i za cierpliwość.

Mamy nadzieję, że krótkie sprawozdanie z naszej działalności, stanie się okazją do wielbienia Pana za wielkie rzeczy, które nam uczynił, ale także potwierdzeniem, że dobrze wykorzystaliśmy darowane nam przez Was dobro – zarówno pra­cę Waszych rąk, jak i powierzone nam środki finansowe. Ufamy też, że to pod­su­mowanie będzie zachętą do dal­sze­go wspierania Fundacji Evangelium Vitae.

W tegorocznych zbiorach 1%, według danych z Ministerstwa, nasza Fundacja zajęła 492 miejsce na 7110 Organizacji Pożytku Publicznego działających w Polsce i uzyskała kwotę 92 347,72 zł. Środki te wraz z otrzymywanymi darowiznami pozwoliły na przeprowadzenie wielu ważnych inicjatyw. Szerzej można o nich przeczytać (a nawet je obejrzeć) na odnowionej stronie Fundacji: www.fev.wroclaw.pl (poprzednia strona www.boromeuszki.wroclaw.pl jest nadal czynna, ale stopniowo stawać się będzie stroną wro­c­ław­skiej wspólnoty sióstr boromeuszek), a tu tylko zasygnalizujemy najważniejsze z nich.Szymon

Nasi wrocławscy instruktorzy Modelu Creightona, którzy od ubie­głego ro­ku szko­lili się w Ło­mian­kach, każdego dnia zyskują nowe doświadczenia i są co­raz skuteczniejsi. W pełni i z od­da­niem stosują zdobytą wiedzę, przy­go­towując małżeństwa do korzystania z napro­tech­nologii. Cie­szymy się stale rosnącą grupką poczętych, a nawet już urodzonych, dzięki na­pro­technologii, dzieci. Działają także lekarze napro­technolodzy i mamy nadzieję, że wkrótce podejmą pracę w naszym gabinecie.

gabinet1Został on wyremontowany i wyposażony niemałym wysiłkiem or­ganizacyjnym i szkola_rodz2finansowym. Poświęcił go we wrześniu wraz z po­mieszczeniami szkoły rodzenia Ks. Arcy­bi­s­kup Józef Kupny. W na­szej szkole rodzenia, która jest unikalnym mariażem tradycji i no­woczesności staramy się skutecznie łączyć wieloletnie doświad­czenie kadry prowadzących z nowoczesnymi technikami pracy oraz propagowaniem najnowszych Standardów Opieki Około­po­ro­dowej. Do korzystania z nich serdecznie zapraszamy.

Fundacja Evangelium Vitae wydała folder „Naprotechnologia – leczenie nie­płod­ności”. Publikacja broszuraprzystępnie wyjaśnia, czym jest naprotechnologia i jak powstała. Przybliża naukowe pod­stawy i osiągnięcia tej naturalnej me­tody diagnostyki i le­cze­nia nie­płod­ności, jej szerokie zastosowanie i szybki roz­wój. Prezentuje odkrywcę na­pro­technologii oraz naukowców, lekarzy i in­stru­kto­rów zajmujących się nią za­granicą i w Polsce. Nie zabrakło w niej wzru­sza­jących świadectw małżonków, któ­rzy zostali rodzicami dzięki naprotech­no­logii, zilustrowanych zdjęciami ich dzie­ci. Wrocławskie środowisko napro­tech­nalogiczne skupia coraz więcej osób zaanga­żo­wa­nych w działania na rzecz obrony i służby życiu.

190920134254Przy Fundacji Evangelium Vitae działa Poradnia Rodzinna, w której mo­ż­na uzyskać poradybank_niemowlaka oraz po­moc w rozwiązywaniu pro­­blemów mał­żeń­skich, ro­dzinnych i wy­chow­aw­czych, w nauce naturalnych me­tod plano­wa­­nia ro­dzi­ny, a także porady prawne w trudnych sytu­a­cjach życiowych. Z pomocy mogą skorzystać także osoby głuchonieme i niedosłyszące. Du­żym wspar­ciem dla samotnych matek i ubogich rodzin jest prowadzony przez Fundację Bank Niemowlaka, w którym gro­ma­dzimy wszystko, co jest potrzebne ma­łym dzieciom. W ramach działalności Spec­ja­listycznego Ośrodka Od­po­m_warsztaty_dla_tych_ktorzy_chca_wiecej3wiedzialnego Ro­dzi­ciel­stwa or­ganizujemy warsztaty dla rodziców, naukę ję­­zyka 041220134535angielskiego dla mam z małymi dzieć­mi i wiele in­nych zajęć. Nie­ustannie działa tu także Okno Życia, dzięki któremu udało się uratować pię­cioro dzieci – trzy dziewczynki i dwóch chłopców.

Wszystkie te przed­sięwzięcia możliwe są dzięki co­raz większej grupie karmicielkawspółpracowników i wolontariuszy, działają­cych na rzecz Fundacji.

W październiku byliśmy współ­organizatorami wro­cławskich obchodów Dnia Dziecka Utra­co­nego, podczas których zainaugurowana zo­stała akcja budowy wrocławskiego gro­bowca i pomnika nagrobnego przedwcześnie zmar­łych dzieci. Chcemy też włączyć się w dzia­łania tworzącego się hospicjum peri­natalnego. Wspieramy wiele wrocław­skich, dolnośląskich i ogólno­pol­skich inicjatyw proro­dzin­nych, dzięki czemu Fun­da­cja Evangelium Vitae została zauważona przez orga­ni­zatorów akcji JEDEN Z NAS i zaproszona na międzynarodowe spotkanie, które odbyło się w Krakowie 16 listopada br. Zaprezentowaliśmy tam naszą dzia­łal­ność, z której mo­żemy być dumni, ale nie zamierzamy spocząć na laurach. No właśnie! Może już wreszcie nadszedł czas na najważniejsze dzieło, o którym nie przestajemy marzyć od lat: szkoła medyczna i szpital położniczo-ginekologiczny. Zbliża się kanonizacja Jana Pawła II. Może byłaby to dobra okazja, by także Wrocławianie i Dolnoślązacy uczcili  Papieża-Polaka godnym, żywym Pomnikiem – dziełem, które będzie służyło życiu od poczęcia po kres. Zachęcajmy się do tego wzajemnie. Podzielmy się tą wiadomością z najbliższymi, z sąsiadami, ze wszystkimi, którzy mogą pomóc. Niech tegoroczny 1% podatku wesprze tę budowę, niech wesprą ją nasze modlitwy, działania, składane ofiary. Niech Pamięć o Janie Pawle II pozostanie żywa i ma ludzkie oblicze, jak Ten, który z miłości do nas stał się Człowiekiem. 

Fundacja „Evangelium Vitae”; ul. Rydygiera 22-28; 50-249  Wrocław; Tel. 509 437 479 oraz 503 515 526;
www.fev.wroclaw.pl;  fundacja@boromeuszki.pl
Nr rach. bank.:  50 1370 1301 0000 1701 4553 0000 w DnB NORD

  KRS 0000259108