Wrocław, Boże Narodzenie 2012 r.

 

„W życiu ludzkim jest wiele czekań.

Życie ludzkie składa się z czekań.

Są różne nurty czekania,

ale najważniejsze jest czekanie na Boga”

(W.Raabe)                 

 

     Czas adwentowego oczekiwania dobiega kresu. Pan jest blisko! Niech wszystkie nasze tęsknoty, wszystkie nasze adwenty, znajdą wypełnienie w Jezusie Chrystusie. Niech Jego przyjście napełni nas radością, ogarnie serca pokojem… Niech nas, słabych i grzesznych zaskoczy hojnością Swej miłości i przebaczenia i wspaniałością darów udzielanych bez miary. On jest! On jest Emanuelem – Bogiem z nami! On jest Miłością! Niech nam błogosławi i uczyni szczęśliwym Nowy Rok 2013!

Trwając w adoracji Słowa, Które stało się Ciałem,

łamiemy się w duchu opłatkiem i zapewniamy o modlitwie

s. Ewa Jędrzejak

s. Dorota Baron

 

 

Szanowni Państwo!

To prawda: życie ludzkie składa się z wielu czekań! Wiemy to wszyscy, ale chyba najbardziej długie, tęskne, adwentowe czekania rozumieją matki spo­dzie­wające się narodzin dziecka, a jeszcze bardziej te małżeństwa, których adwent pozostaje wciąż niespełniony. To właśnie z myślą o nich nasza Fundacja podjęła się w ostatnim czasie realizacji projektu kształcenia kadr dla naprotechnologii i bu­dowy gabinetu ginekologicznego. W szkoleniu w Łomiankach k/Warszawy wzięło udział około 10 osób z Wrocławia, z których większość mogła znaleźć się tam dzięki Państwa życzliwości i materialnemu wsparciu. Honorowego pa­tronatu dla tego pro­jektu udzielili między innymi: nuncjusz apos­tolski w Polsce ks. arcybiskup Ce­lestino Migliore, me­tro­polita wro­c­ław­ski ks. Arcy­bi­skup Marian Go­łębiewski, Pro­wincjał Zako­nu Braci Mniejszych z Wro­cławia o. Alan Brzyski OFM, Przełożona Generalna Kon­gre­gacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boro­me­usza w Trzebnicy M. Alberta Groń, prof. Thomas Hilgers z Omaha w USA, wicedyrektor Depar­ta­mentu Spraw Społecznych we Wrocławiu Dominik Golema i inni.

Choć szkolenie jeszcze się nie zakończyło, nasi instruk­to­rzy i le­ka­rze już mogą dzielić się swoją wie­dzą z potrzebującymi, skracając czas oczekiwania na uprag­nione potom­stwo. Kolejny, bardzo intensywny etap szkolenia w języku angielskim prze­widziany jest na luty 2013 r. Wtedy też – mamy nadzieję – przy okazji pobytu w Polsce, od­wie­dzi nasz ośro­dek we Wrocławiu Prof. Hil­gers, twórca napro­tech­no­lo­gii. Swoistym zaprosze­niem do tych od­wie­­dzin była wyjątko­wość wrocław­skiej grupy na szko­leniu w Ło­mian­kach, dająca nadzieję na utwo­rzenie prężnego centrum. Oczy­wiście sku­tecz­ne działanie mogą zapew­nić do­brze przygotowani ludzie dyspo­nujący odpowiednią bazą ma­terialną. 

Stąd 22 października (we wspomnienie bł. Jana Pawła II) ruszyła budowa gabinetu ginekologicznego oraz remont po­miesz­czeń przeznaczonych na sale wy­kładowe i miejsce spotkań. Prace budowlane w gabinecie mają się skończyć jeszcze w tym miesiącu, a w pozostałych pomieszczeniach – potrwają pewnie do końca stycznia.

Pieniędzy na roboty budowlane powinno wystarczyć. Natomiast brak nam jeszcze środków na specjalistyczny sprzęt, jakiego wymaga leczenie niepłodności. Wierzymy, że uda się je znaleźć z Bożą pomocą i ludzką życzliwością, podobnie jak dotychczas. To właśnie Państwo są dla nas podstawą tej nadziei.

Niech nam wolno będzie podziękować serdecznie za wpłaty 1%, których w tym roku wpłynęło na konto Fundacji 101.238,96 zł. W styczniu 2013 r. na stronie www.boromeuszki.wroclaw.pl będzie dostępny darmowy program do wypełniania i wysyłania PIT-ów za 2012. Bardzo prosimy o takie właśnie wsparcie działań fundacji przy okazji wypełniania rocznych zeznań podatkowych oraz przekazanie tej informacji bliskim. Już teraz gorąco za to dziękujemy.

Chcemy też gorąco podziękować za dary serca wspierające naszą działalność przez cały rok. Mając świadomość że dziś żyje się coraz trudniej i niejednokrotnie te dary to owoc Waszych osobistych ofiar i wyrzeczeń, cenimy je tym bardziej. Część z tych pieniędzy, jak już było wspomniane, została zainwestowana w przygotowanie kadr z naprotechnologii oraz w budowę gabinetu. Inne zostały wydatkowane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób starszych i niepełnosprawnych, na prowadzoną przez nas kampanię informacyjną dotyczącą Wrocławskiego Okna Życia i sposobów pomocy kobietom spodziewającym się dziecka, na warsztaty dla ubogiej młodzieży. Ze środków tych finansowana była także bieżąca działalność fundacji i wiele innych celów statutowych.

Specjalistyczny Ośrodek Odpowiedzialnego Rodzicielstwa cieszy się coraz większym „wzięciem” i zwiększa zakres pomocy rodzinom i małżeństwom przeżywającym rozmaite trudności. Regularnie odbywają się w nim dyżury specjalistów: instruktorów uczestniczących w leczeniu niepłodności, psychoterapeutów, doradców życia rodzinnego i zawodowego, nauczycieli naturalnego planowania rodziny, psychologów, pedagogów, neurologopedy. Mamy nadzieję, że od wiosny zakres usług poszerzy się o działalność lekarzy naprotechnologów. Informacje o grafiku dyżurów oraz o naszych specjalistach można znaleźć na odnowionej stronie Fundacji, do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy: www.boromeuszki.wroclaw.pl

Oprócz planowych dyżurów ofertę naszego ośrodka wzbogacają róż­norodne spotkania. W tym roku były to między innymi warsztaty dla ko­biet: „Jak zostać świętą kobietą” połączone z projekcją filmu pt. „św. Rita z Cascii” czy dla par oczekujących narodzin dziecka: „Sztuka rodzenia”.

Dziękujemy także za wsparcie Banku Niemowlaka, który – pomimo braku docelowego pomieszczenia (mamy nadzieję, że zmieni się to od wios­ny) – wsparł już nie jedną mamę i jej pociechę. Nadal z wdzięcznością przyj­mujemy ubranka, środki kosmetyczne, pampersy, wózki i inne artykuły dla niemowląt, które będziemy mogły bezpłatnie przekazać potrze­bującym mamom.

Te bogate działania fundacji nie byłyby możliwe, gdyby nie po­moc wolontariuszy angażujących się w nie bezinteresownie i z wielkim po­świę­ceniem. Im w tym miejscu także serdecznie pragniemy po­dziękować.

 

A przed nami najbliższe plany i marzenia: oprócz zakończenia bu­do­wy i wyposażenia gabinetu, zorganizowanie kolejnej konferencji doty­czącej naprotechnologii (tym razem w województwie opolskim) 9.03.2013 na Górze Św. Anny, uruchomienie szkoły rodzenia, rozszerzenie działalności o rehabilitację… co – jak ufamy – przybliży nas  do celu, jakim jest uru­chomienie szkoły medycznej i szpitala położniczo-ginekologicznego.

Niech nasza radość stanie się radością wszystkich Państwa: modlących się za nas i nasze dzieła, wspierających nas pomocą finansową i rzeczową oraz tych wszystkich, którzy swoją pracą, czasem i poświęceniem służą wraz z Siostrami Boromeuszkami i Fundacją Evangelium Vitae życiu ludzkiemu. Niech Pan Wam błogosławi!

 

s. Ewa Jędrzejak

s. Dorota Baron

Pełny list z życzeniami oraz podsumowaniem roku i planami