Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Fundacja Evangelium Vitae z siedzibą pod adresem ul. Rydygiera 22-28, 50-249 Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji Evangelium Vitae we Wrocławiu https://fev.wroclaw.pl/.

Data publikacji strony internetowej: ??

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

  • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
  • istnieją nieuporządkowane listy,
  • część dokumentów PDF nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.)
  • część artykułów zawiera błędy w warstwie tekstowej (brak informacji o rodzaju otwieranych lub pobieranych dokumentów)
  • niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

  1. Skróty klawiaturowe przeglądarki Google Chrome
  2. Skróty klawiaturowe przeglądarki Mozilla Firefox
  3. Skróty klawiaturowe przeglądarki Opera
  4. Skróty klawiaturowe przeglądarki Microsoft Edge

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono w dniu: 2021-11-30 .
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest s. Dorota Baron, [email protected].

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 503 515 526, tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Wniosek o udostępnienie powinien zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba wnioskująca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot powinien zrealizować wniosek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego wniosek, kiedy realizacja wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z wnioskiem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji wniosku zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący wniosek może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich).