Powstanie Fundacji i jej cele:

Gdy na początku XX w. Siostry Boromeuszki zbudowały szpital we Wrocławiu, wkrótce utworzyły przy nim także szkołę pielęgniarską. W 1949 r. prężnie funkcjonujący szpital odebrano Zgromadzeniu i upaństwowiono. Dopiero w 2002 r. ponownie przyznano siostrom prawo własności do tego obiektu. W procesie likwidacji szpitala, trwającym do 2006 r., obiekt został poważnie zniszczony. Dziś Siostry pragną przywrócić w nim pierwotną działalność, by jak dawniej służyć ludziom chorym i potrzebującym. Dzieło to jednak wymaga nakładów wielkich  środków finansowych. Dla pomocy w ich pozyskiwaniu Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w 2006 r. ustanowiła Fundację Evangelium Vitae.

Podstawowym jej celem jest utworzenie i prowadzenie Wyższej Szkoły Medycznej p.w. Miłosierdzia Bożego oraz utworzenie i prowadzenie Szpitala Położniczo–Ginekologicznego. Ww. placówki wraz z powstającym Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym będą tworzyć ŻYWY POMNIK JANA PAWŁA II i funkcjonować w duchu papieskiego nauczania, otaczając opieką i troską życie ludzkie od początku jego istnienia po naturalny kres.

Pełny tekst encykliki Evangelium Vitae.

Ponadto w założeniach dalszej działalności Fundacja zakłada:

 • otoczenie opieką studiującej młodzieży, kobiet, zwłaszcza kobiet w ciąży i z małymi dziećmi, rodzin, zwłaszcza rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i duchowej oraz osób starszych i przewlekle chorych.
 • Fundacja ma za cel także szeroko rozumianą ochronę i promocję zdrowia, w tym także poprzez działalność wydawniczą, naukę, edukację, oświatę i wychowanie, działalność charytatywną oraz promocję i organizację wolontariatu.
 • Działalność Fundacji w sferze działań publicznych prowadzona jest wyłącznie na rzecz ogółu społeczeństwa oraz jest jej wyłączną działalnością statutową.

Przedmiotem działalności jest także:

 • ochrona i promocja zdrowia – odpłatnie i nieodpłatnie
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – odpłatnie i nieodpłatnie,
 • działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym działanie na rzecz osób poszkodowanym w wypadkach samochodowych – odpłatnie i nieodpłatnie
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – odpłatnie i nieodpłatnie,
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym – odpłatnie i nieodpłatnie,
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą –nieodpłatnie,
 • działalność szkoleniowa, – odpłatnie i nieodpłatnie
 • działalność wydawnicza – odpłatnie i nieodpłatnie

Otrzymaliśmy także specjalne błogosławieństwo Ojca Świętego Benedykta XVI na działalność Wyższej Szkoły Medycznej p.w. Miłosierdzia Bożego i Szpitala Położniczo–Ginekologicznego oraz patronat Arcybiskupa Józefa Kupnego.

DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ

wystąpienie Prezes s. Ewa Jędrzejak SMCB w ramach Forum Młodych 2013 nt. dzieł Fundacji w tym Okna Zycia

 • O nas
Przepraszamy, nie znaleziono postów