Wrocławska Szkoła Rodzenia

SZKOŁA RODZENIA

Dzięki przyznanym środkom finansowe
z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych we Wrocławiu
na prowadzenie edukacji przedporodowej na rok 2021 i 2022 w ramach
Wrocławskiej Szkoły Rodzenia, Fundacja Evangelium Vitae organizuje bezpłatne kursy dla kobiet w ciąży
i osoby towarzyszącej.

www.wroclaw.pl

W SZKOLE OBOWIĄZUJĄ STANDARDY WROCŁAWSKICH SZKÓŁ RODZENIA:

Edukacja przedporodowa jako wielostronne przygotowanie kobiet ciężarnych /rodziców do właściwego postępowania w okresie ciąży, aktywnego porodu i opieki nad noworodkiem /niemowlęciem przyczyni się do poprawy stanu zdrowia kobiet i dzieci.

W programie Szkoły poruszane są tematy:

– przekazanie wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz zasad opieki nad noworodkiem /niemowlęciem
– przekazanie informacji o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie przebiegu ciąży, porodu i połogu
– promocja zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny
– przygotowanie psychofizyczne kobiet do porodu i połogu
– nauka nawiązania kontaktu z nienarodzonym dzieckiem
– nauka świadomego i aktywnego rodzenia, techniki oddychania i relaksacji, metody łagodzenia bólu porodowego
– praktyczna nauka pielęgnowania noworodka/ niemowlęcia oraz profilaktyka chorób infekcyjnych wieku rozwojowego
– promocja karmienia piersią i przygotowanie do karmienia piersią
– kształtowanie pozytywnych postaw rodzicielskich, wzmacnianie więzi pomiędzy małżonkami, rodzicami i dzieckiem
– uwrażliwienie rodziców na możliwość wystąpienia trudności w funkcjonowaniu rodziny w okresie poporodowym –nauka radzenia sobie z nimi

 

Edukacja zdrowotna ma ważne znaczenie dla rodziców, którzy oczekują narodzin swojego dziecka. Dla wielu rodziców jest ona pierwszym i często jedynym źródłem aktualnej, fachowej wiedzy, przekazanej przez profesjonalistów.

Nabywanie wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko pojętej edukacji okołoporodowej, pozwoli jej uczestnikom na zmianę świadomości w sprawie dbałości o stan własnego zdrowia i zdrowia dziecka co powinno mieć wpływ na zmniejszenie patologii położniczych, wcześniactwa i porodów dzieci z niską masą ciała oraz na karmienie piersią.

Uczestnictwo w Szkole Rodzenia powinno przyczynić się do zmniejszenia lęków i niepokojów rodziców związanych z przebiegiem ciąży, porodem i połogiem, do pozytywnego przeżycia porodu dzięki zrozumieniu aktu narodzin i nabyciu umiejętności radzenia sobie w takiej sytuacji.

Dane osobowe

Osoby zgłaszające się telefonicznie lub mailowo wyrażają automatycznie zgodę, aby dane które podają zostały wykorzystane przez Fundacje Evangelium Vitae w celu organizacji zgłaszanej porady, pomocy lub w celach rekrutacyjnych na spotkania, szkolenia, warsztaty lub kursy. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres związany z organizacją i rozliczeniem działalności projektu, a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie przepisami dotyczącymi danych osobowych. Danymi zarządza wyłącznie Fundacja Evangelium Vitae, nie będą one przekazywane innym podmiotom.

Organizacja zajęć:

Zajęcia są bezpłatne.

Zajęcia każdego kursu odbywają się 2 razy w tygodniu po dwie godziny. Organizowane są kursy w środy i piątki, lub w poniedziałki i czwartki. Jeden cykl zajęć dla każdej grupy trwa 10 tygodni (20 spotkań) i wynosi 40 godzin w tym 24 godziny zajęć teoretycznych i 16 godzin zajęć gimnastycznych i relaksacyjnych i praktycznych.

Zajęcia prowadzą doświadczone położne, lekarz neonatolog, pielęgniarka, lekarz ginekolog –położnik lub położna, lekarz stomatolog, psycholog, fizjoterapeuci, którzy mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć w szkole rodzenia i znakomicie nawiązują kontakt z przyszłymi mamami.

Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są Panie między  24 a 29 tygodniem ciąży.

W jednym kursie uczestniczy 10 osób – 5 kobiet ciężarnych i 5 osób towarzyszących.

Zapisy na kursy odbywają się poprzez formularz udostępniony w dniu zapisów na tej stronie.
Większość zajęć, wykładów i szkoleń odbywać się będzie online. Wszyscy zapisani na dany kurs osoby zaproszone zostaną do zamkniętej grupy na ZOOM, gdzie wykładowcy zorganizują wydarzenia- spotkania online z grupą. Tylko niektóre zajęcia z fizjoterapeutą, położną lub doradcą laktacyjnym odbędą się stacjonarnie.

Zajęcia stacjonarne odbywają się w pomieszczeniu Fundacji Evangelium Vitae przy ul. Rydygiera 22-28 we Wrocławiu, w sali na parterze (wejście obok portierni).

Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są mieszkanki Wrocławia, które w dniu rozpoczęcia zajęć są między  24 a 29 tygodniem ciąży. Na zapisy stacjonarne należy zgłosić się z dowodem osobistym i kartą ciąży, jeśli zapisy online- skany lub zdjęcia karty ciąży z widocznym adresem zamieszkania i wiekiem ciąży należy przesłać mailem.

 

BLOKI TEMATYCZNE I REALIZOWANE TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH:

Zdrowa ciąża
1. Rozwój ciąża –dolegliwości ciążowe.
2. Styl życia sprzyjający zdrowiu kobiety.
3. Higiena jamy ustnej ciężarnej
4. Używki nałogi a ciąża.
5. Rozwój dziecka w wewnątrzmacicznej fazie życia, ochrona zdrowia dziecka.
6. Psychologiczne aspekty macierzyństwa, kształtowanie się więzi emocjonalnej z dzieckiem. Dialog z nienarodzonym dzieckiem.
7. Opieka prenatalna. Standardy opieki okołoporodowej.
8. Promocja karmienia piersią.

Poród
1. Fizjologia porodu – postępowanie zgodne ze standardami opieki okołoporodowej.
2. Przygotowanie ciężarnej do świadomego i aktywnego uczestniczenia w porodzie. Plan porodu..
3. Poród rodzinny. Rola i zadania osoby towarzyszącej podczas porodu.
4. Kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”.
5. Współpraca położnej i personelu Sali porodowej z kobietą rodzącą.
6. Łagodzenie lęku i bólu porodowego metodami naturalnymi i farmakologicznymi.
7. Prawa pacjenta – kobiety podczas ciąży, porodu, połogu.
8. Organizacja i funkcjonowanie Sali porodowej. Opieka medyczna podczas porodu wg obowiązujących standardów.

Połóg
1. Zmiany ustrojowe w okresie połogu.
2. Psychiczne aspekty okresu połogowego.
3. Karmienie piersią. Zasady i techniki przystawiania do piersi. Tworzenie optymalnych warunków do karmienia piersią.
4. Laktacja, czynniki zaburzające laktację, zapobiegnie problemom laktacyjnym. Pomoc laktacyjna.
5. Opieka nad noworodkiem. Rola ojca.
6. Problemy emocjonalne w okresie poporodowym, sposoby radzenia sobie z nimi.
7. Rola i zadania położnej POZ w opiece nad matką i dzieckiem.
8. Higiena połogu.
9. Powrót płodności po porodzie.
10. Aspekty prawne macierzyństwa.

Noworodek
1. Przygotowanie mieszkania i wyprawki dla noworodka.
2. Opieka nad noworodkiem w szpitalu i w domu.
3. Karmienie piersią jako metoda optymalnego odżywiania noworodka/ niemowlęcia.
4. Pierwsze dni dziecka.
5. Fizjologia okresu noworodkowego. Adaptacja do nowych warunków.
6. Pielęgnacja noworodka/niemowlęcia.
7. Pielęgnacja pępka zgodnie z wytycznymi.
8. Kąpiel i inne czynności higieniczne.
9. Budowanie relacji, więzi z dzieckiem na wczesnym etapie rozwoju (m.in. noszenie, układanie, masaż, kangurowanie).
10. Pierwsza pomoc dziecku w sytuacjach nagłych.
11. Tworzenie warunków dla zapewnienia bezpieczeństwa dziecku.
12. Profilaktyka chorób infekcyjnych wieku rozwojowego.
13. Dziecko w rodzinie. Zharmonizowane macierzyństwo i ojcostwo.
14. Opieka nad noworodkiem sprawowana przez położną POZ.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, prelekcji, pokazów, warsztatów, ćwiczeń praktycznych i gimnastycznych.

Zapisy odbędą się online.
Formularze zapisów do obu grup uruchomione będą w dniu zapisów.

UWAGA!   Ilość miejsc ograniczona.
Na każdy kurs do każdej grupy przyjmujemy 5 par.
Decyduje kolejność zgłoszeń w dniu zapisów.

Do Szkoły Rodzenia przyjmowane są mieszkanki Wrocławia,
które w dniu rozpoczęcia zajęć są między  24 a 29 tygodniem ciąży.
Na zapisy osobiste należy zgłosić się z dowodem osobistym i kartą ciąży.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zapisem na kurs.

Osoby zapisane na kurs (5 pierwszych w każdej grupie), zostaną zawiadomione o tym mailem, wraz z prośbą przesłania skanu karty ciąży, w celu weryfikacji podanych danych.

Na zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne proszę przynieść zaświadczenie od lekarza prowadzącego o dopuszczeniu do ćwiczeń lub koniecznych ograniczeniach.

 

Proszę na te zajęcia przynieść odpowiednio wygodny strój.
Przy pomieszczeniach Szkoły Rodzenia jest szatnia z szafkami.

Formularz Zapisów i harmonogram

Zapisy są prowadzone do dwóch grup, po 5 par do grupy (I grupa – zajęcia w g. 16-18, II grupa zajęcia w g. 18.20):

dostępny poniżej:

Kliknij tutaj: > Formularz zapisów zamknięty- zapisy zakończone

Harmonogram kursów zaplanowanych na 2022 rok

Termin Zapisy Zajęcia w dni Godziny zajęć
10.01 – 17.03.2022 zapisy zakończone poniedziałek
i
czwartek
I grupa: g. 16.00-18.00
lub
II grupa: g. 18.00-20.00
02.02 – 13.04.2022 zapisy zakończone środa
i
piątek
I grupa: g. 16.00-18.00
lub
II grupa: g. 18.00-20.00
24.03 – 09.06.2022 zapisy zakończone poniedziałek
i
czwartek
I grupa: g. 16.00-18.00
lub
II grupa: g. 18.00-20.00
20.04 – 24.06.2022 zapisy zakończone środa
i
piątek
I grupa: g. 16.00-18.00
lub
II grupa: g. 18.00-20.00
20.06 – 29.08.2022 zapisy zakończone poniedziałek
i
czwartek
I grupa: g. 16.00-18.00
lub
II grupa: g. 18.00-20.00
27.07 – 30.09.2022 zapisy zakończone środa
i
piątek
I grupa: g. 16.00-18.00
lub
II grupa: g. 18.00-20.00
05.09 – 10.11.2022 zapisy zakończone poniedziałek
i
czwartek
I grupa: g. 16.00-18.00
lub
II grupa: g. 18.00-20.00
7.10 – 16.12.2022 zapisy zakończone środa
i
piątek
I grupa: g. 16.00-18.00
lub
II grupa: g. 18.00-20.00

 

Odpowiedzi na pytania i dodatkowe informacje:

Grzegorz Thier
e-mail: [email protected]
telefon: 668 850 773

 

„SZCZĘŚLIWE NARODZINY” mini-kursy online

 

 

Dla mieszkanek Wrocławia, które z jakichś powodów nie spełniają warunków naboru na pełny kurs
zorganizowane będą 3 edycje mini-kursów „Szczęśliwe narodziny”.
Każdy kurs to 5  spotkań x 3,5 godz.: 4 spotkania z położną/doradcą laktacyjnym, 1 spotkanie z psychologiem.
Zajęcia odbywać się będą online.

Program mini-kursów:
I spotkanie:
Poród siłami natury i poprzez cięcie cesarskie (objawy zbliżającego się porodu, fazy porodu, plan porodu, łagodzenie bólu, itd)
II spotkanie:
Połóg i opieka w okresie okołoporodowym (przebieg, pielęgnacja, pierwsze badanie noworodka, dieta mamy, wizyty patronażowe, itd)
III spotkanie:
Karmienie piersią (fizjologia laktacji, pozycje karmienia, akcesoria do karmienia, itd)
IV spotkanie:
Noworodek (fizjologia i stany przejściowe, odruchy noworodkowe, pielęgnacja noworodka, itd)
V spotkanie:
Psychologiczne aspekty macierzyństwa i ojcostwa, kształtowanie więzi emocjonalnej z dzieckiem. Dialog z nienarodzonym dzieckiem. Psychologiczne aspekty okresu połogowego. Problemy emocjonalne w okresie poporodowym, sposoby radzenia sobie z nimi. Zapobieganie depresji poporodowej.

 

Formularze zapisów na mini -kurs w terminie od 8.11 – 13.12.2022. 

dostępny poniżej:

Kliknij tutaj:  FORMULARZ ZAPISÓW zamknięty- zapisy zakończone

 

 

Harmonogram terminów mini-kursów Szkoły Rodzenia „Szczęśliwe narodziny” w 2022 roku

Termin Zapisy Zajęcia w dni Godziny zajęć
15.02 – 15.03.2022 zapisy zakończone wtorek godz. 16-19.30
10.05 – 07.06.2022 zapisy zakończone wtorek godz. 16-19.30
08.11 – 13.12.2022 zapisy zakończone wtorek godz. 16-19.30

 

Odpowiedzi na pytania i dodatkowe informacje:

Grzegorz Thier
e-mail: [email protected]
telefon: 668 850 773

Kadra Szkoły Rodzenia

Adela Białoboki- Chylińska

Adela Białoboki- Chylińska

Położna, CDL

Sylwia Jeż

Sylwia Jeż

lekarz, IBCLC, CDL

Joanna Maciejewska – Kościk

Joanna Maciejewska – Kościk

Psycholog

Joanna Olszanowska

Joanna Olszanowska

Położna, CDL

Ewa Poznar

Ewa Poznar

Fizjoterapeuta, NDT-Bobath

Julia Roshko

Julia Roshko

Fizjoterapeuta, pielęgniarka

Ewelina Żukiewicz

Ewelina Żukiewicz

Fizjoterapeuta

  • Szkoła rodzenia
Skip to content